Tanulmányi ügyintézés

 

Hétfő: nincs ügyintézés
Kedd: nincs ügyintétzés
Szerda: 9:00-15:30
Csütörtök: 9:00 – 15:30
Péntek: 9:00 – 14:00
           

Tanulmányi ügyek >>>

Bejelentkezés

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

(kivonat a mesterképzés Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) alapján)

/Bővebben lásd a 18/2016 (VIII. 5) felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI rendeletben a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szakra vonatkozó részt/ 

 

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia, a szociális munka, a szociálpedagógia, a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.

2. A 3.pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

3. A 2.pontban megadott végzettséggel  rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei a következők:

A mesterképzésbe való belépéshez a pszichológiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi bontásban:

pszichológia legalább 20 kredit

szociológia legalább 10 kredit.

 

4. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez (a diploma kiadásának feltétele) egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

5.  A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben (családsegítőben, nevelési tanácsadóban, nevelési-oktatási intézményben, idősgondozási intézményben) végzett családsegítő és családterápiás gyakorlat, melyet a gyakorlóhelyen családterápiát végző szakember vagy mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember irányít. Szakmai gyakorlat és kutatómunka a négy szemeszter során legalább 120 óra,

6.  A képzést megkülönböztető speciális jegyek, a képzésre jelentkezés további önismereti feltétele

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felvételkor rendelkezzen legalább 100 óra egyéni vagy 130 óra csoportos önismereti képzéssel. E képzés legyen valamely, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagjaként nyilvántartott tudományos társaság, illetve e társaságnak erre feljogosított tagja által tartott képzés, aki az adott módszer pszichoterapeutája vagy kiképzője. A képzésbe lépéshez a pszichoterapeuta, illetve kiképző igazolása szükséges a befejezett önismereti folyamatról. Tájékoztató a felvételi menetéről a Semmelweis Egyetem Felvételi Eljárásról szóló szabályzata alapján

  

Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzés

 Felvételi eljárás 2017

  

A FELVÉTELI LEFOLYTATÁSA

A felvételi beszélgetés legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja.

A felvételi egy egész napot vesz igénybe, mely két részből áll:

 • ·         Első rész - délelőtt: Egyéni motivációs és tematikus beszélgetés
 • ·         Második rész - délután: Csoportos interjú, vita

Első rész – délelőtt: Egyéni motivációs és tematikus beszélgetés

a) Motivációs beszélgetés

A beszélgetésen a jelentkező bemutatja szakmai életútját és jelentkezési motivációját.

b) Tematikus beszélgetés

A jelentkező húz egyet a megadott témakörök közül, rövid felkészülés után ismerteti gondolatait. A felvételire történő felkészüléshez nincs előre megadott szakirodalom lista. A felvételi szempontja annak feltérképezése, hogy a felvételiző hogyan gondolkodik az alábbi kérdéskörökről korábbi olvasmányai és szakmai tapasztalatai alapján. Mit gondol, milyen kihívásokkal, dilemmákkal állunk ma szemben a témakör kapcsán, és ezekre milyen egyéni / családi és társadalmi válaszokat ismer, tapasztal?

Témakörök:

1.                  A párválasztás, az elköteleződés és a családi életre való felkészülés időszaka

2.                  A házasság korai szakasza

3.                  Az első gyermek születésének és a korai szülő-gyermek kapcsolat alakulásának időszaka

4.                  A családi élet középső szakasza – család iskoláskorú gyerekekkel

5.                  A gyerekek kirepülésének időszaka, az „üres fészek”

6.                  Nyugdíjaskor és öregkor megélése a családban

7.                  Speciális helyzetű családok

 

Második rész – délután: Csoportos interjú, vita

c) A jelentkezők egy rövid filmrészlet megtekintése után reflektálnak az abban megjelent problematikára, kérdéskörre.

 

A Felvételi bizottság

A felvételi bizottság minimum két főből áll. A felvételi bizottság mindegyik tagja vagy a Semmelweis Egyetem alkalmazottja, vagy családterapeuta és/vagy pszichoterapeuta végzettségű külsős szakember. A bizottság összeállítása a következő szabályok szerint történik:

 • A bizottság legalább egy tagja az SE oktatója.
 • A bizottság legalább egy tagja családterapeuta és/vagy pszichoterapeuta végzettségű szakember, illetve a Magyar Családterápiás Egyesület tagja.

A jelentkezők felvételi bizottságokhoz való beosztása, a felvételi napjának reggelén, nyilvános sorsolással történik.

 

A felvételi teljesítmény értékelési szempontjai

a)      A motivációs beszélgetés során maximálisan 30 pont szerezhető az alábbi értékelési szempontok alapján:

 • ·         a jelentkező motivációja, céljai a mesterképzéssel;
 • ·         a szakmai életút, a diploma, a szakmai tapasztalatok, és a jelenlegi munkahely illeszkedése a képzési célokhoz;
 • ·         szakmai és személyes önismeret;
 • ·         kommunikációs készségek, érzelmi terhelhetőség.

b)      A tematikus beszélgetés során maximálisan 20 pont szerezhető az alábbi értékelési szempontok alapján:

 • ·         tájékozottság és széles látókör: a család és társadalom működésének, jelenkori kihívásainak, dilemmáinak ismerete az adott téma vonatkozásában;
 • ·         kutatási érdeklődés, készség;
 • ·         kommunikációs és prezentációs készség;
 • ·         családi értékorientáció.

c)      Csoportos interjú, vita során maximálisan 45 pont szerezhető az alábbi értékelési szempontok alapján:

 • ·         összefüggések meglátásának képessége,
 • ·         rendszerszemléletű gondolkodásmód,
 • ·         együttműködési és empátiás készség,
 • ·         rugalmasság szempontváltás tekintetében,
 • ·         kritikai visszajelzések fogadására való készség,
 • ·         kommunikációs és reflexiós készség.

Az egyéni és csoportos interjú során a felvételiztetők, a megadott szakmai értékelési szempontok mentén a pontszámokat egymástól függetlenül adják. A felvételi bizottság a végső pontszámokat a részpontok átlaga mentén alakítja ki.

 

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni.

A felvételi eljárás során tehát legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat (max. 5 pont, l. Melléklet) is.

A felvételi során szerezhető összpontszám 95 pont, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

 • ·         egyéni motivációs és tematikus beszélgetés: max. 50 pont
 • ·         csoportos interjú, vita: max. 45 pont

 

* * *

Melléklet: A mesterképzés esetén többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímei, mértéke

A meghatározott 100 ponton belül a jelentkezőnek többletteljesítményért a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szakon

a) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 pontot,

b) a második középfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 pontot,

c) OTDK 1-3. helyezésért 1 pontot,

d) az alább felsorolt szakirányú továbbképzésért 3 pontot

családközpontú koragyermekkori intervenció, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, családközpontú koragyermekkori intervenciós konzulens, családkonzulens/családterapeuta, család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus, családjogi szakjogász, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó, ifjúságsegítő, lelkigondozó, mediátor, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, integrált szülő-csecsemő konzulens, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens,addiktológiai konzultáns, reflektív addiktológiai szociális segítő

e) a mesterszak vonatkozásában családtudomány és családterápia témakörben írt szakmai publikációért 1 pontot

f) Magyar Családterápiás Egyesület 200 órás elméleti alapképzéséért 2 pontot ad az Intézet.

g) a jelentkezést megelőző 5 éven belül 3 év családokkal végzett szakmai munkáért 2 pontot

h) a jelentkezés idején napi szintű családokkal folyó munkakör esetén 2 pontot

kap a felvételiző

 

Az Intézetünk mindkét mesterképzés vonatkozásában:

(3) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

a) a fogyatékossággal élő jelentkező 1 többletpontra;

b) az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 1 többletpontra

c) hátrányos helyzet esetén 1 többletpontra

d) halmozottan hátrányos helyzet esetén 1 többletpontra jogosult.

(4) Az esélyegyenlőség biztosítására maximum 1 többletpontot adható, akkor is, ha a jelentkező több jogcímen jogosult többletpontra.

(5) Az (1), (3)-(4) illetőleg a (2), (3)-(4) bekezdés alapján adható többletpontok összege legfeljebb 5 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 5 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.